Borgund kirke (Møre og Romsdal)

Koordinater:

Borgund kirke er en korskirke fra omkring 1200 i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Nordre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme. Bygget skriver seg fra middelalderen og har i århundrene gjennomgått mange omfattende endringer og flere branner, hvorav brannen i 1904 ødela de rike inventaret.

Den var kirke for en stor del av innbyggerne i tidligere Borgund kommune som i 1968 ble slått sammen med Ålesund kommune. Deler av Ellingsøya hører fremdeles til Borgund sogn, men har eget kirkebygg.

Kirken og kirkegården ligger inntil Sunnmøre Museum, i området «Borgundgavlen» og Nørvasundet. På området omkring kirken er det foretatt betydelige utgravinger som viser gammel bosetning, sannsynligvis fra den såkalte Borgundkaupangen. Kirken ligger i utkanten av det registrerte bosetningsområdet.

Byggverket er i stein og har 850 plasser brazil t shirt soccer. Den har eller hadde grove kistemurer i tilhugget gneis og granitt. I kirken er det en minnetavle over prosten Hans Gaas (1599-1644), far til presten Claus Hansen Gaas.

Bygget ble antagelig oppført eller påbegynt før 1250, trolig siste halvdel av 1100-tallet samtidig med Giske kirke. De opprinnelig romanske rundbuene tyder på at den eldste delen er fra 1100-tallet. I et testamente fra 1308 er kirkene i Borgund og på Giske tilgodesett. Det er funnet rester etter fire kirker (tre i følge Ekroll i Borgundkaupangen: Peterskirken, Kristkirken, Matteskirken og Margretekirken (eller Maritekirken). Kristkirkens og Matteskirkens gods nevnes i Aslak Bolts jordebok fra 1430, der omtales også Peterskirken som sognekirke. Det er uklart om Matteskirken og Kristkirken var samme bygning.

«Kristkirke» ble i norsk middelalder bare brukt om bispekirker eller kirker med katedralstatus. Ingen norske kilder nevner bispesete i Borgund. William av Newburgh (Newbury) nevner en biskop «Tore av Borgund» i sin oversikt fra 1100-tallet. Dersom det faktisk var et bispesete i Borgund, mener bygdeboken at det var kortvarig eller lite viktig fordi det har etterlatt seg så få spor.

Den nåværende Borgund kirke er middelalderens Peterskirke. Matteskirken og Kristkirken ble trolig nedlagt på 1400-tallet, mens Margretakirken forfalt på 1500-tallet. To av de omtalte kirkene er ikke lokalisert arkeologisk, men det er funnet rester etter tre kirker. De to forsvunne kirkene det er rester etter hadde murer med utvendig marmorkledning i jevnt tilhuggede «kvadrer» på samme måte som Giske kirke, men byggemåten er ellers ikke kjent i Norge. Gjennom Giskeætten og geografisk nærhet var det trolig nær tilknytning mellom marmorkirkene i Borgund og på Giske. Borgundkaupangen forsvant raskt som handelssted omkring 1450, tilbakegangen skyldtes trolig befolkningsnedgangen etter svartedauden og at hanseatene tok over handelshegemoniet på kysten. Borgund var i middelalderen et sentrum på Sunnmøre med en form for bydannelse. Stedet ligger nær de rike fiskefeltene og ved innløpet til de store fjordene. Nær kirken ligger Tinghaugen som tyder på at det har vært et tingsted.

I middelalderen ble det oppført omkring 10 steinkirker i Møre og Romsdal, tre eller fire av disse i Borgundkaupangen. Dersom det var så mye som fire kirker i Borgundkaupangen tror Bugge at de ikke nødvendigvis var i bruk samtidig. Bugge tror også at en av kirkene (Kristkirken) kan ha vært fylkeskirke og en av de andre kirken for den lille byen.

Peterskirken, den eneste som står igjen, er trolig den eldste. Etter reformasjonen ble den kalt Borgen Hovedkirke. I kirken er følgende innskrift: «EX TEMPLO PETRI ET MARGRITHÆ CONDITUR UNUM, DICITUR & PETRI» («av Peters og Magretas templer bygges her ett, den kalles også Peter»). Bugge skriver at dagens kirke står der middelalderens Kristkirke sto. Ifølge Bugge var Margaretakirken et annet navn på Kristkirken.

Peterskirken ble trolig utvidet med stein fra Margretakirken som var forfallen og/eller ute av bruk (slik den latinske teksten antyder). Det var trolig Hans Gaas som sto bak utvidelsen av den gamle Peterskirken, avkastning av Margretakirkens jordegods kan også ha blitt brukt til å finansiere arbeidet. Peterskirken ble trolig utvidet fordi den var for liten for menigheten som nå var samlet i en kirke. Korskirken i Bergen ble utvidet til korskirke i tidlig på 1600-tallet og kan ha vært forbilde for utvidelsen av Borgund til korskirke fra 1632. Arbeidet begynte 26. mai 1632 ifølge minnetavlen som ble murt inn i veggen. Over portalen ble familiene Juells og Gjøes våpenskjold murt inn, på samme måte som i Korskirken i Bergen. Sunnmøre og Borgund ble i 1622 innlemmet i Bergenhus len der Jens Juel var lensherre. (Ifølge Norsk biografisk leksikon var Juel stattholder i Norge til 1629 og deretter lensherre i Ålborghus og Bøvling len.) Ved utvidelsen ble bygget utvendig kledd med marmor fra Margretakirken. Inventaret ble samtidig fornyet med blant ny altertavle og ny prekestol. Dette nye inventaret gikk tapt i brannen i 1904, men skal ha vært i en overdådig barokkstil som var vanlig i Norge på tidlig 1600-tall. Stilen kom med danske og tyske håndverkere til Bergen spredte seg på Vestlandet. Tilsvarende utsmykning i Kinn kirke og Ørskog kan ha vært utført av samme håndverker. På 1600-tallet ble det på gamlekirkens sydvegg tilføyd et våpenhus med lensherre Henrik Thotts og hustru Beate Holgersdatter Rosenkrantz’ våpenskjold og initialer.

I siste del av 1800-tallet ble det foretatt endringer og utvidelser. Alteret ble flyttet til langveggen mot sør og stolen ble orientert mot sør i stedet for øst der alteret var tidligere. Vinduene ble utvidet. En lang fløy med nytt kor ble tilføyd mot sør slik at kirkens hovedakse da gikk nord-sør istedet for tradisjonell vest-øst orientering. Den gamle Peterskirken (skip og opprinnelig kor) fremsto da som korsarmer og en mindre del av kirken.

13. april 1904 ble kirka påtent av en gjerningsmann som i politirapporten blir omtalt som «sinnsforvirret».[trenger referanse] Ifølge jubileumsboken for Borgund kommune ble ikke brannen oppklart. Selve Ålesund by litt lenger vest brant ned 23. januar samme år. Brannen ødela det rike inventaret og murene ble så skadet at de måtte gjenoppbygges. Den gjenoppbygde kirken er i hovedtrekk lik den som brant, med hovedaksen sør-nord og alteret mot nord. Korsarmene øst-vest markerer den gamle Peterskirkens plassering. Den nye kirken ble bygget opp i gammel stil, med rike treutskjæringer.

Et minnebilde (epitaf) over presten Claus Nielssøn (Cornielsen?) Gaas (Claus Hansen Gaas’ bestefar) med kone og 14 barn gikk tapt i brannen.

Borgund · Brattvåg · Ellingsøy · Fjørtoft · Giske · Godøy · Hamnsund · Haram · Hildre · Indre Sula · Langevåg · Spjelkavik · Valderøy · Vatne · Vigra · Volsdalen · Ålesund

Apside  · Transept · Kor · Kirkeskip · Midtskip · Kryss · Narthex · Oktogon · Omgang · Travé · Sideskip · Krypt · Galleri · Arkade · Triforium · Klerestorium · Kapittelhus · Sakristi · Skrudhus · Våpenhus

Kirke · Kloster · Kapell · Katedral&nbsp metal water canteen;· Dåpskapell · Basilika · Hallkirke · Langkirke · Korskirke · Sentralkirke · Arbeidskirke · Småkirke

Strebebue · Kapitél · Søyle · Bue · Arkivolt · Hvelv · Portal · Kuppel · Rotunde · Tårn · Støpul · Takrytter · Takstol

Glassmaleri · Rosevindu · Vannkaster · Tympanon · Skulptur · Ikon · Kors · Innvielseskors · Krusifiks · Freskomaleri · Kalkmaleri  · Rosemaling

Alter · Altertavle · Alterskap · Alterfrontal · Triptyk · Døpefont · Døpefat · Prekestol · Tabernakel · Korstol · Misericordia · Ikonostasis · Ciborium · Baldakin · Epitaf · Sakrarium&nbsp hydration belts for runners;· Sedilia · Kirkeorgel · Votivskip · Liturgisk møbel

Tidlig kristen · Bysantinsk · Romansk · Gotikk · Renessanse · Barokk · Rokokko · Klassisisme · Historisme · Nygotikk · Dragestil · Sveitserstil · Jugendstil · Funksjonalisme · Modernisme · Postmodernisme

Middelalderkirker i stein · Stavkirker · Katolske klostre  · Oktogonale kirker  · Korskirker  · Liste over kirker

Den norske kirke · Den danske kirke · Svenska kyrkan · Den katolske kirke · Kristendom · Kristen ikonografi · Verneverdier · Arkitektur · Kunst