Landsplandirektiv

Byplanlægning i Danmark

Bygningsreglement

Dispositionsplan

Byggeområdeplan

Partiel Byplanvedtægt

Magelægsplan

Udstykningsplan

Reguleringsplan

Retningsplan

Vejadgangsplan

Slumkvarter

Saneringsplan

Byfornyelse

Fredningsplan

Fredningskendelse

Fingerplanen

Generalplanskitsen

Byudviklingsplan

Regionplan

Køge Bugt-planen

Lokalplan

Kommuneplan

Zoneplanen

Landsplanlægning

Landsplandirektiv

Byplanlov

Kommuneplanlov

Spildevandsplanlægning

Et landsplandirektiv er det dokument ved hvilket miljøministeren på regeringens og Folketingets vegne kan fastsætte bindende regler for indholdet af den kommunale planlægning. Et landsplandirektiv kan have mulighedsskabende, påbydende og forbydende art (afhængigt af hvorledes det betragtes).

Blandt de emner, der har været behandlet i landsplandirektiver, kan nævnes:

Nogle landsplandirektiver er efter deres emne forholdsvis beskedne af omfang, andre derimod ganske omfattende. Således er landsplandirektivet “Fingerplan 2007” ganske omfangsrigt både med hensyn til antal sider som i indhold. Dette indeholder blandt andet bestemmelser om: